Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Vietnam Blockchain Corporation, trình bày về giải pháp tích luỹ thông tin theo chuỗi giá trị Agridential

No Comments

Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Vietnam Blockchain Corporation, trình bày về giải pháp tích luỹ thông tin theo chuỗi giá trị Agridential

Leave a Reply

Your email address will not be published.