Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Vietnam Blockchain Corporation, (thứ hai từ phải sang), chia sẻ tại Diễn đàn World Blockchain Forum Việt Nam

No Comments

Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Vietnam Blockchain Corporation, (thứ hai từ phải sang), chia sẻ tại Diễn đàn World Blockchain Forum Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.