Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC) (thứ ba bên trái) trong hội thảo

No Comments

Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC) (thứ ba bên trái) trong hội thảo

Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Công ty Vietnam Blockchain Corporation (VBC) (thứ ba bên trái) trong hội thảo

Leave a Reply

Your email address will not be published.